TURBO PAD 1

产品说明

托盘中的散热片和孔会减少研磨过程中产生的热量。冷磨削大大延长了磨料的使用寿命。适用于重型应用。能够很好地控制工件上的角磨机。

产品推荐

机器

适合于:

角磨机

返回

VSM Abrasives (China) Co. Ltd.
Rooms 203/205, Building C, No. 38
Xuxiang Road, Qingpu District
Shanghai, P.R. China
Postal Code: 201702
P +86 21 5976 2011
F +86 21 6270 2646
sales@vsmabrasives.com.cn
www.vsmabrasives.com.cn

联系人

查找您当地的联系人

查找您当地的联系人